Vlerat etike dhe parimet e punës në ViaVeta

Vlerat etike dhe parimet e punës në ViaVeta

Vlerat Etike të ViaVeta-së

Vlerat etike dhe parimet e punës në ViaVeta

Si ViaVeta, "Rregullat Etike dhe Parimet e Punës"  do të jenë baza e funksionimit tonë të brendshëm,të marrëdhënieve me personelin e kompanisë dhe komunikimit me shpërndarësit tanë. Eshtë përgatitur nga Komisioni ynë i Etikës dhe tregohet gjithashtu në faqen tonë të internetit dhe broshurën e institucionit. Qëllimi i Kodit të Etikës dhe Parimeve të Biznesit;  ti identifikoi parimet dhe standardet etike duhet të respektojnë të gjithë shpërndarësit dhe punonjësit në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të tyre.

Duke i kushtuar vëmendje këtyre parimeve dhe rregullave së bashku, ne do ta përfaqësojmë kompaninë tonë në mënyrën më të saktë,do të menaxhojmë proceset e biznesit tonë dhe mënyrën se si të bëjmë biznesin tone,klientët dhe shpërndarësit tanë në mënyrën më të saktë,besojmë se ne do të forcojmë marrëdhëniet tona të bazuara në besim dhe në fund të fundit do t'i shtojmë vlerë kompanisë sonë.

Ne si familja ViaVeta,  ju falënderojmë paraprakisht për vëmendjen e madhe ndaj ,vlerave etike dhe parimeve të punës, si dhe ju dëshirojmë suksese në punën tuaj.

Vlerat tona Etike;

Rregullat etike të sjelljes;  Synojm të sigurojmë që klientët, shpërndarësit, agjendat tanë dhe partneritetet e biznesit janë të janë të qëndrueshme, që të ruhet reputacioni i mirë i kompanisë dhe që interesat e partnerëve të saj të biznesit të përmbushen dhe mbrohen.

Kodi i sjelljes që do të zbatohet në procesin e përfshirjes së shpërndarësve ose përfaqësuesve të rinj të shitjeve, në projektin e partneritetit;

Qëllimi: Të sigurohet zbatimi i ndershmërisë dhe transparencës të cilat janë elementet themelore të një sponsorizimi të suksesshëm. Gjatë sponsorizimit, trajnimi i produkteve, të ardhurat dhe mundësitë e karrierës do të shpjegohen haptazi. Shembuj të të ardhurave të njerëzve të përfshirë në partneritet duhet të pasqyrojnë të vërtetën. ViaVeta nuk garanton asnjë fitim. Fitimet e personit janë drejtpërdrejt proporcionale me grafikun e shitjeve të personit dhe ekipit të shitjeve që e ka krijuar personi.

Informacioni në lidhje me produktet mund të sigurohet vetëm nëse kompania i mban të njëjtat informacione në faqen zyrtare të internetit.

Shpërndarësit  dhe përfaqësuesit e ViaVeta përmbahen nga dhënia e vërejtjeve dekurajuese  dhe poshtëruese për kompanitë e tjera MLM dhe produktet e tjera MLM.

2. Kodi i etikës ndaj klientit

Qëllimi:  Shpërndarësit  dhe përfaqësuesit e shitjeve ViaVeta , do të ofrojnë shërbimin më të mirë për klientin . Në kontekstin e qasjes më të mirë të shërbimit, posaqërisht duhet të theksohen shpjegimet e mëposhtme. Shpërndarësit ViaVeta dhe përfaqësuesit e shitjeve falas do të përdorin vetëm metoda të hapura dhe të ndershme të shitjes.

Informacioni i saktë dhe i plotë në lidhje me produktet duhet t'i kalohet klientit. Informacioni përfshin specifikime teknike të hollësishme të produkteve, përmbajtjen e paketave, dërgimin dhe dërgimin, informacionin për çmimin dhe pagesën, kërkesat e njoftimit për kthimin dhe tërheqjen e produktit. Ky informacion duhet të korrespondojë saktësisht me informacionin e dhënë nga kompania.

Shpërndarësit ViaVeta dhe përfaqësuesit e pavarur të shitjeve do të respektojnë privatësinë e klientit. Vetëm nëse klienti pranon shprehimisht, a do të promovohet produkti. Ruajtja e informacionit specifik për klientët është një përparësi kryesore.

Shpërndarësit ViaVeta dhe përfaqësuesit e shitjes së lirë do të demonstrojnë dallimet e tyre me parimin e ndershmërisë. Ata nuk do të abuzojnë me papërvojë, paaftësi, sëmundje, moshë ose aftësi gjuhësore të pamjaftueshme të klientëve.

 

Porositë e vendosura nga klientët do të përpunohen me kohë. Në qoftë se një datë tjetër nuk është dhënë nga klienti, produktet që duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike duhet të dorëzohen brenda 7 (shtatë) ditëve të punës.  Produktet që dërgohen me ngarkesë duhet të dorëzohen në ngarkesë brenda 7 (shtatë) ditësh pune. Çfarëdo problem teknik në lidhje me shpërndarjen duhet të informohet menjëherë tek klienti.

Kostot e produktit të porosive të vendosura duhet të paguhen / paguhen nga klienti në llogaritë zyrtare bankare të kompanisë. Ndalohet dhe është krim mbledhja e çmimit të produktit të shitjeve të referuara nga klienti.  Ne me mirësi ju kërkojmë të paguani çmimin e produktit përmes bankës dhe e dimë se ne nuk mund të marrim përgjegjësi për pagesat e bëra me dorë. Ne jemi të përkushtuar që t'ia dorëzojmë produktin tuaj brenda 7 (shtatë) ditëve të punës pas pagimit të kostos së produktit në llogaritë tona bankare / ose dërgimin e formularit të njoftimit të transferimit.

Është rregull i domosdoshëm i kompanisë sonë për të siguruar ekipin e shitjeve në lidhje me mbështetjen e kërkuar nga klienti për t'u bërë një përdorues i vetëdijshëm i produktit pasi të jetë mbledhur çmimi i produktit. Kur klienti që pranon produktin e ri merr konfirmimin se ai / ajo merr produktin plotësisht, se dizajni dhe trajnimi i përdorimit që ai / ajo duhet të kryejë është i përfunduar dhe se ai / ajo nuk ka ndonjë ankesë, komisioni që referenca e meriton paguhet nga kompania jonë.

Në qoftë së një person i përfshirë në projektin e partneritetit të biznesit ViaVeta;  nëse ju thotë se mund të fitoni pa punuar, se ai mund të punojë për ju, dhe nëse ai thotë se do të krijojë një ekip shitje për ju, ju lutemi na tregoni dhe veproni duke ditur se personi përballë jush është duke kryer një krim.

Rregullat e sjelljes së klientëve, shpërndarësve dhe freelancerve kundër partnerëve të tjerë të biznesit të Viaveta

Qëllimi : Të sigurohet që të gjithë partnerët e biznesit të punojnë me respekt të ndërsjellë dhe të sigurojnë një konkurrencë të shëndetshme dhe të barabartë.

 

Ndalohet rreptësisht tërheqja e partnerëve të tjerë të biznesit nga ViaVeta në anën e saj. Aktivitetet e mëposhtme do të vlerësohen në këtë kontekst.

-Duke ofruar premtime,si mbështetje më të mirë dhe  më shumë fitime dhe mundësi karriere, për të inkurajuar partnerët e biznesit të punojnë jashtë ligjëshëm.

- Vendosja e partneriteteve virtuale, fiktive dhe fallse dhe bindja e partnerëve të tjerë të biznesit për të prishur marrëveshjen e tyre me ekipet e shitjeve.

- Bërja e thashethemeve negative, përçarëse dhe poshtëruese për partnerët e tjerë të biznesit

- Mosmarrëveshjet midis partnerëve të biznesit nuk do të zbulohen kurrë përmes mediave sociale ose webfaqes.

Kodi i sjelljes së partnerëve ViaVeta kundër kompanive të tjera MLM

Qëllimi:  Do të respektohen të gjitha kompanitë MLM, në sektorin e marketingut në rrjet.

Për shkak se nuk është etike dhe e papranueshme për ViaVeta , nuk përpiqet të tërheq partnerë të të shitjeve nga kompani të tjera MLM.

 

Në veçanti, këto rregulla joetike janë:

- Dukei kontaktuar shumë partnerë të biznesit  provokimi të gjitha strukturave për dekurajuar kompaninë.

- Përhapja e thashethemeve poshtëruese negative për kompanitë e tjera MLM dhe partnerët e biznesit.

   ( për veçorit, çmimet e produktit, etj.)

- Inkurajimi për të prishur marrëveshjet e tyre të njerëzve që punojnë në kompani të tjera MLM.

- Paguaj para ose bëni ofertë karriere në rast transferimi në kompaninë e tij / saj

 

Kodi i sjelljes i partnerëve ViaVeta drejt gjithë kompanisë
Qëllimi:
Shpërndarësit ViaVeta dhe përfaqësuesit e shitjeve, do të demonstrojnë përkushtimin dhe respektin e tyre për të gjithë kompaninë.

Partnerët e biznesit ViaVeta ,me metodat etike dhe të ndershme të punës që e aplikojnë do të demonstrojnë dallimet e tyre.

 Abuzimi i planeve të shitjeve dhe komisioneve  nuk është  etike dhe çon në dëmtim të aktiviteteve të biznesit. 

Shtrembërimi i konkurrencës përmes shitjeve sistematike të larta ose çmimeve të ulëta, mashtrimit në partneritet biznesi, etj. Krijimi i çmimeve të produkteve në mënyra të tilla do të konsiderohet gjithashtu sjellje joetike.

Partnerët e biznesit ViaVeta do të qëndrojnë besnikë ndaj kompanive të tyre dhe gjithmonë do të demonstrojnë besnikërinë e tyre ashtu siç kërkohet.  Nga ana tjetër, Kompania do të bëjë çdo përpjekje për të parandaluar dëmtimin e kompanisë dhe për të mbrojtur reputacionin e saj. Parimet për aktivitetet tregtare të shpërndarësve ViaVeta dhe përfaqësuesve të shitjeve falas përbëjnë kushtet e përgjithshme dhe kushtet e punës të ViaVeta.

 

Përshtypjet dhe sjelljet e shpërndarësve të VetaVeta dhe tëpërfaqësuesve të shitjes së lirë në shoqëri

Qëllimi

Mbrojtja dhe ruajtja e reputacionit në shoqëri , është qëllimi i Viaveta-së dhe bashkëpunëtorëve të saj.

ViaVeta  dhe partnerët e biznesit , nuk janë punëtorë që veprojnë në emër të Viaveta-së. Prandaj, ata nuk do të lënë përshtypje si një punonjës i kompanisë.

Media, televizioni, radiolidhëjet  dhe intervistat në revistë e gazeta, janë specifike për kompaninë. Në raste të veçanta duhet t'i nënshtrohet miratimit të kompanisë.

Kërkesat nga mediat do të përgjigjen drejtpërdrejt nga departamenti i marrëdhënieve me publikun e Viaveta-së.  Komunikimi përmes mediave sociale (si  p.sh. whatsapp, Facebook, Twitter, etj.) është e pa rrezikshme. 

Të gjitha deklaratat ndaj kompanisë, partnerëve të biznesit ose ndërrmarjeve të tjera do t’i nënshtrohen parimit të ndershmërisë dhe besnikërisë.  Duhet të bashkëpunoni me Viaveta në kohë kur është e nevojshme. 

Partnerët e biznesit të Viaveta-së, duhet të shmangin gjesteve të ulëta  perbuzëse dhe nënçmuese për punëtorë të profesioneve të tjera që janë në shoqëri  ( si Mësues,  Zyrtarë, Punëtorë etj.) 

Ky Kod i Sjelljes është i detyrueshëm për të gjithë partnerët e ViaVeta dhe duhet të respektohet!

Data e fundit e përditësimit  : 21.07.2019

Ju duhet të regjistroheni për të shtuar një koment / pyetje.
halis külter
06 shtator 2018
Bu yol yaşam yolu,sizleri çok seviyorum sevgili ailem.

Support Icon